'Mentro 'Mlaen

image

‘Mentro ‘Mlaen yw cynllun diweddaraf GISDA, a fydd yn cychwyn gweithredu am dair blynedd o fis Awst 2014, hyd at 2017. Nod y cynllun, yw arfogi pobl ifanc Gwynedd gyda sgiliau, ac yn ei dro datblygu hyder, i’w galluogi i fentro ymlaen o gefnogaeth i gyflogaeth. 

Bydd y cynllun yn darparu amrywiaeth o weithgareddau addas a pherthnasol i ddatblygu sgiliau byd gwaith - er enghraifft Rheoli Amser, Cyfathrebu, Datrys Problemau, a gweithdai penodol ar sut i fynd ati i ymgeisio am swyddi, gyda chefnogaeth. Canlyniad nifer o’r gweithgareddau a hyfforddiant fydd a’r gael yw achrediadau Agored Cymru, a hyderwn y bydd hyn yn cyfrannu tuag at dwf mewn hunanhyder person ifanc. Law yn llaw a’r elfen gweithgareddau a hyfforddiant, gan yn aml ddeillio yn uniongyrchol o’r gweithgareddau hynny, bydd syniadau am fentrau cymdeithasol yn cael eu meithrin, a’u datblygu fel bo’n addas ar y cyd a phobl ifanc, gan gynnig profiad gwaith, cyfleon gwirfoddoli, a lleoliadau gwaith iddynt, er mwyn eu cynorthwyo ar y llwybr o fynd o gefnogaeth i gyflogaeth.

Yn ogystal â chefnogaeth er mwyn cael mynediad i waith, mae elfen arall bwysig i’r cynllun, sef Ymyrraeth Therapiwtig. Trwy’n Uwch-weithiwr Therapiwtig, fe fyddwn yn ceisio mynd ati i liniaru ychydig ar rai o’r elfennau sydd yn effeithio ar berson ifanc, trwy wasanaethau Cymodi, Cyfiawnder Adferol, Gweithdai Rheoli Dicter, Eiriolaeth ac yn y blaen, er mwyn cefnogi datblygiad personol y person ifanc.

O gyflawni’r nodau hyn, y gobaith yw y bydd pobl ifanc yn ennill sgiliau a chael profiadau a fydd yn eu galluogi i allu byw yn annibynnol.


 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »