Rhieni Ifanc Ni - Astudiaethau Achos

image

Stori A
Pan y cyfarfu Rhieni Ifanc Ni a A am y tro cyntaf roedd hi yn gweithio oriau anghymdiethasol h.y hwyr yn nos / buan yn y bore. Fel rhiant sengl roedd hi yn ei chael hi yn annodd I ddod o hyd I ofal plant ar gyfer ei mab 3 oed o ganlyniad ir oriau ac ddim yn ymwybodol o’r oriau gwaith o wythnos I wythnso. “Ar y dechrau (pan y bu I ni gyfarfod) roedwn yn teimlo yn ar ben fy hun ac isel. Roeddwn mor brydeys am bob dim”. Teimlai fod ei phatrwm gwaith anrhefnus yn effiethio ei iechyd meddwl yn ogystal ac p ganlynid I hyn nid oed hi yn gallu delio a tasgau ymarferol o ddydd I ddydd. Yn ogystal a hymn roedd A yn dioddef o bryder a diffyg hyd a oedd yn creu rhwystrau pan yn gneud tasgau dyddiol, roedd A mewn dyled fawr a oedd yn gynnyddol waethygu, roedd hi’n gwrthod cymryd rhan ym gymdeithasol a dim ond eisiau cyfarfod yn ei chartref neu mewn caffi’s lleol lle roedd ganddi syniad pwy oedd am fod yno.

Gyda cefnogaeth, dechreuodd gymryd rhan mewn cwrs 6 wythnos wedi ei anelu at ddatbygu ei hyder a’I hunan hyder, or enw STEPS. Rhoddodd hyn y cyfle iddi herio ei hunan hyder mewn awyrgylch ddiogel yngyd a datbygu ei hyder drwy ddysguofferyn newydd a dysgu gyrru. O ganlyniad I’r gefnogaeth ddwys y prosiect a cwrs STEPS, roedd hi yn gallu gofyn am y cymorth perthnasol gan fudiadau eraill fel Trais yn y Cartref a Gwasanathau Cymdeithasol.

“dwi’n gweld gwahaniaeth yn fi fy hun, dwi’n gallu siarad am fy mhroblemau, dwi ddim ofn gofyn am help. Dwi hefyd allan o’r ty fwy”.

Ers cwblhau y cwrs mae na newid amwyf wedi bod yn A, mae cymryd rhan mewn gweithgareddau grwp wedi rhoi y cyfle iddi gyfarfod rhieni newydd yngyd a rhoi’r hyder iddi fynd I lefydd newydd.

“Dwi llawer mwy hyderys ac yn gallu cymdeithasu mwy. Dwi’n gweld pethau’n wahanol ‘rwan, mae fel fy mod yn gweld golau ar ddiwedd y twnel”.

Yn ychwanegol at hyn, mae A wedi mynd yn fwy uchelgeisiol ac yn canolbwyntio ar wella ei bywyd hi a’I mab. “O ganlyniad I’r prosiect dwi wedi treulio mwy o amser yn gwneud gwahanol bethau gyda fy mhlentyn”. Mae hi yn teimlo fod cael mentor cyfoed yn rhan o’r genfoagaeth yn llawer o gymoorth, “Mae wedi bod yn gret siarad gyda rhwyun yr un od sydd a plenty I drafod amrywiol bethau ac mae wedi gwenud I mi sylwi fy mod yn fam dda. Mae mynd allan I siopa wedi bod yn llawer o gymorth”.

Pan yn gofyn am beth sydd wedi bod y peth gorau am y gefnogaeth mae hi wedi ei dderbyn gan Rhieni Ifanc Ni dywedodd A,

“Cwrs STEPS ac y ffaith fod Rheini IFanc ni wedi bod yno gam wrth gam. Dwi wedi cael y gefnogaeth oni yn teimlo oni ei angen”.


Stori Lyndsey
Pan ddaeth Lyndsey at brosiect Rhieni Ifanc  Ni roedd hi yn poeni llawer am y gorffennol ac yn ei chael hi yn anodd mynd yn ôl i’r byd gwaith. Cyfeiriodd y prosiect hi at Gwnselydd GISDA ac mae Lyndsey yn credu fod hyn wedi ei helpu.

Cyfeiriwyd hi yn ogystal at Want to Work a Gyrfa Cymru a ysgogodd Lyndsey i geisio am swyddi newydd. Bu i GISDA ei chynorthwyo i fynd i gyfweliadau drwy dalu am gostau gofal plant, ac mae’r plentyn wrth ei fodd yn mynychu’r feithrinfa gan ei fod yn cael cymdeithasu â phlant eraill.

Bellach mae Lyndsey wedi cychwyn mewn swydd - Pob lwc iddi yn y dyfodol.


Stori Kate
Pan ddaeth Kate at Rieni Ifanc ni roedd mynd i’r ganolfan waith yn boen meddwl mawr iddi ac nid oedd hi’n derbyn y budd-daliadau cywir. Ond ar ôl cydweithio gydag aelod o staff mae Kate bellach ar gymhorthdal incwm.
Roedd Kate yn disgwyl babi pan ddaeth hi i dderbyn cefnogaeth a gyda’r staff bu iddi lenwi ffurflen grant Sure Start er mwyn cael £500 i brynu pethau i’r babi, a’i chyfeirio at gefnogaeth symudol GISDA gan eu bod yn canolbwyntio ar faterion tai gyda hi.

Mae hyder KAte wedi datblygu ers iddi fod yn rhan o’r prosiect. Mae’r staff dal i orfod gwneud rhai pethau drosti fel ffonio’r feddygfa i wneud apwyntiadau ond mae hi wedi datblygu i fod yn fwy annibynnol gan ei bod wedi sortio ei dosbarthiadau ‘antenatal’ ei hun.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »