Rhieni Ifanc Ni - Y Prosiect

image

Mae Rhieni Ifanc Ni yn brosiect 3 blynedd a gychwynnwyd yn Ionawr 2014 sydd yn cynnig gwasanaeth holistig, dwyieithog i rieni ifanc Gwynedd. Dyma brosiect partneriaeth rhwng GISDA, Snap Cymru, Prifysgol Bangor a Trais yn y Cartref de Gwynedd, wedi ei ariannu gan y Loteri Fawr.

Gwelir amrywiaeth o wasanaethau a chefnogaeth yn cael ei cynnig i’r rhieni.  Cyfleoedd hyfforddi a chodi hyder, gweithgareddau i’r rheini a’u plentyn/plant a chymorth ar wasanaethau a budd daliadau.

Nod y cynllun yw rhoi cyfle i fwy o rieni i dderbyn gwasanaeth holistig wedi ei deilwra i’r unigolyn a chyrraedd y sawl mewn ardaloedd gweledig a thu hwnt drwy leihau unigedd a chynyddu gwydnwch.

Yn arloesol i’r prosiect yma, mae 3 mentor cyfoed yn cael eu cyflogi i gydweithio gyda swyddogion y prosiect i ddarparu hyfforddiant, gwaith grŵp a sesiynau 1:1. Mae swyddogion prosiect a mentoriaid cyfoed yn gweithio yn y tair ardal yng Ngwynedd. Gwelir staff yn gweithio y swyddfeudd yng Nghaernarfon, Blaenau Ffestionog a Phwllheli.

Mae’r prosiect hefyd yn darparu cyllid tuag at gostau gofal plant pan fo'r angen. Swm cymharol fechan sydd wedi’u glustnodi ar gyfer hyn ond rydym yn awyddus bod y cyllid hwn yn cael ei flaenoriaethu i’r rhieni ifanc mwyaf bregus gan roi blaenoriaeth i rieni ifanc sydd yn parhau mewn addysg llawn amser yn yr ysgol. Byddem yn cwblhau asesiad cryno iawn ac yna dyrannu'r achos i’r Cefnogwr Teulu yn yr ardal honno. Byddwn yn defnyddio ein system adolygu syml 'SEREN' i fonitro datblygiad y rhiant ifanc yn ystod cyfnod eu gwasanaeth.

Mae ystadegau am fisoedd cyntaf y prosiect sydd yn dangos canlyniadau cadarnhaol i’r prosiect. Gwelir y dudalen ystaeagau am  canlyniadau.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gethin Evans ar 01286 671153


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »