Rhieni Ifanc Ni - Ystadegau

image

Mae ystadegau o gyfnod cyntaf prosiect Rhieni Ifanc Ni wedi dangos canlyniadau hynod gadarnhaol i’r gefnogaeth sydd yn cael ei gynnig i’r rhieni ifanc. Yn ystod y misoedd cyntaf y prosiect  cafodd 32 o rieni ifanc gefnogaeth, roedd 30 yn fenyw a 2 yn wryw. Gan fod y  prosiect yn un sydd yn glient canolog mae cael adborth gan y bobl ifanc yn elfen bwysig  o’r prosiect.

Er mwyn cael adborth am y gefnogaeth a’r gwasanaeth sydd yn cael ei gynnig gofynnwyd amrywiol gwestiynau i’r rhieni . Dyma oedd rhai o ganlyniadau’r cwestiynau:


• 85% yn cytuno fod y prosiect wedi codi ymwybyddiaeth y rhieni o’r gwasanaethau yn eu cymunedau.
• 90% yn cytuno ers bod yn rhan o’r prosiect eu bod yn fwy hyderus i ymuno a gweithgareddau o fewn eu cymunedau.
• 85% yn credu eu bod wedi datblygu sgiliau newydd yn ystod y prosiect
• 85% yn gweld cynnydd yn eu hyder yn ystod y gefnogaeth
• 80% yn  credu eu bod yn teimlo yn iachach yn feddyliol a chorfforol ers cael cyswllt a’r prosiect
• 55% yn credu fod ganddynt well perthynas gyda’u plentyn.

Mae cyfle i’r rhieni roi adborth yn sicrhau fod y prosiect yn cynnig gwasanaethau a chefnogaeth o’r safon uchaf.  Fel y nodwyd rydym yn holi am adborth yn ystod y gefnogaeth ond yn fwy ffurfiol ar ddiwedd y gefnogaeth.  Bydd canlyniadau’r adborth yma yn cael ei gyhoeddi ar ddiwedd blwyddyn gyntaf y prosiect.

Dyma rai o ddyfyniadau gan rai o’r defnyddwyr gwasanaeth pan ofynnwyd am adborth:

“drwy gael yr ysgogiad i gael mynediad at wasanaethau dwi’n teimlo fod gen i lai o rwystrau”

“Gwerthfawrogi fod y prosiect wedi gweithio amgylch fy anghenion a oedd yn addas i mi ac felly’n beth da”

“Roedd yn defnyddio cael rhywun brwdfrydig yn fy nghefnogi mewn gwneud newidiadau ynghyd a gwneud pethau ymarferol fel llenwi ffurflenni a chefnogi gyda galwadau ffôn. Mae'r rhain yn bethau dwi’n gallu ei gwneud ond ella ddim yn cael  cyfle i’w gwneud. Cael sgwrs gymdeithasol - cael rhywun yno i wrando a fy nghefnogi. Roedd yn codi fy hwyliau ac yn fy annog i wneud pethau”

“teimlo fod fy hyder wedi cynyddu ers cychwyn y prosiect e.e. cael cefnogaeth i ymuno a’r gampfa. Mae hyn wedi fy nghynorthwyo i leihau'r rhwystrau o gael mynediad i wasanaeth”


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »