Rhieni Ifanc Ni

image

Adroddiad Prosiect Rhieni Ni Mai 2016

 
Cliciwch yma ti lawrlwytho'r adroddiad fel PDF

Prosiect newydd fydd yn darparu gwasanaeth holistig a dwyieithog mewn awyrgylch cyfforddus i rieni ifanc Gwynedd yw hwn. Bydd y prosiect yn ceisio mynd i'r afael â'r diffyg darpariaeth mewn ardaloedd difreintiedig a gwledig y sir gan geisio efelychu rhai o egwyddorion y rhaglen Dechrau'n Deg. Bydd 3 prif bartner yn rhan o'r prosiect a thrwy weithio mewn consortiwm bydd amrywiaeth o wasanaethau a chefnogaeth yn cael ei gynnig. Byddwn yn manteisio ar arbenigedd presennol y gwasanaethau i gefnogi'r prosiect hwn. Mae GISDA, Trais yn y Cartref De Gwynedd a SNAP Cymru yn brofiadol wrth weithio gyda phobl ifanc yn eu meysydd eu hunain.

Yn arloesol i’r prosiect yma, bydd 3 mentor cyfoed yn cael eu cyflogi i gydweithio gyda swyddogion y prosiect i ddarparu hyfforddiant, gwaith grŵp a sesiynau 1:1.

Bydd y prosiect hefyd yn darparu cyllid tuag at gostau gofal plant pan fo'r angen. Swm cymharol fechan sydd wedi’u glustnodi ar gyfer hyn ond rydym yn awyddus bod y cyllid hwn yn cael ei flaenoriaethu i’r rhieni ifanc mwyaf bregus gan roi blaenoriaeth i rhieni ifanc sydd yn parhau mewn addysg llawn amser yn yr ysgol. Byddem yn cwblhau asesiad cryno iawn ac yna dyrannu'r achos i’r Cefnogwr Teulu yn yr ardal honno. Byddwn yn defnyddio ein system adolygu syml 'SEREN'* i fonitro datblygiad y rhiant ifanc yn ystod cyfnod eu gwasanaeth.

Ein bwriad trwy’r prosiect fydd sicrhau bod mwy o rieni ifanc y Sir a’u plant yn derbyn mwy o gefnogaeth holistig sydd wedi ei deilwra ar gyfer eu hanghenion, sydd yn cyrraedd y sawl yn yr ardaloedd gwledig a trwy hynny yn lleihau unigedd a chynyddu gwydnwch. Fe fyddem yn dymuno gwneud gwaith ataliol h.y. cefnogi'r rhieni ifanc cyn iddynt deimlo na allent ymdopi fel na fyddant angen gwasanaethau pellach.

Bydd y Brifysgol, Bangor yn gwerthuso’r rhaglen ac yn paratoi darn o waith ymchwil ar ddiwedd cyfnod y prosiect.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »